Anunț angajare: Șef birou la Birou Financiar-Contabilitate și Contracte

Data publicării: 31.01.2022

Serviciul Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani organizează ȋn perioada 22-24 februarie 2022, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de conducere de Șef birou la Birou Financiar-Contabilitate și Contracte.

 1. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviu.
 1. Condiții de desfășurare a concursurilor:

– Data susținerii probei scrise: 22.02.2022 ora 09.00;

– Data interviului: 24.02.2022

– Locul de desfășurare a concursului: sediul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor situat pe Pietonalul Transilvaniei nr.2 (Hala de carne la etaj).

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 31.01-11.02.2022 inclusiv, ora 13.30,  la sediul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor situat pe Pietonalul Transilvaniei nr.2 (Hala de carne la etaj) – Compartiment Resurse Umane.

 1. Condiții generale de participare la concurs:

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant coresponzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superrioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, art. 3.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care ȋndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 1. Condiții specifice necesare în vederea participării la concursul pentru funcția contractuală de conducere de Șef Birou:
  • Nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic
  • Vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani
 1. Dosarul de concurs va contine:

–  Formular de înscriere tip (descărcați Formular de înscriere tip);
– Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descărcați Declarație tip);
– Copia actului de identitate;
– Copia diplomei de ablsovire a studiilor;
– Copia carnetului de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă respectiv vechimea în funcție;
– Cazierul judiciar
– Adeverința care atestă starea de sănătate corespunzătoare, cu mențiunea „Apt pentru muncă”
– Curriculum vitae, modelul European (descărcați Model CV);
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit  de Ministerul Sănătății.
Copiile documentelor menționate mai sus vor fi prezentate însoțite de original în vederea verificării conformității.

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat ȋn perioada 22-24 februarie 2022, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de conducere de Șef birou la Birou Financiar-Contabilitate și Contracte din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani.

 1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările ulterioare;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul IV, Titlul V, Titlul VII, Titlul IX, Titlul X;
 6. M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 7. Ordin nr. 517/13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 8. C.L. nr.175/19.06.2020 Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoşani;

NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon 0726 291 827 – persoană de contact Ciobanu Mădălina – inspector de specialitate Compartiment Resurse Umane.